Úřední deska

CENÍK VODNÉHO NA KALENDÁŘNÍ ROK 2023 – Vyvěšeno 28. 11. 2022

Úřadování snadno a rychle s datovkou – Vyvěšeno 25. 11. 2022

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ 7/2022 – Vyvěšeno 2. 11. 2022

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 6/2022 – Vyvěšeno 13. 9. 2022

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 5/2022 – Vyvěšeno 5. 9. 2022

Schválené rozpočtové opatření č. 3/2022 – Vyvěšeno 16. 6. 2022

Závěrečný účet Obce Bořetice za rok 2021 – Vyvěšeno 16. 6. 2022

Rozpočtové opatření 2/2022 schváleno ZO 27.4.2022 – Vyvěšeno 4. 5. 2022

Rozpočtové opatření Obce Bořetice č. 1 rok 2022 – Vyvěšeno 5. 4. 2022

Plán rozvoje obce Bořetice na období 2018 - 2023 – Vyvěšeno 9. 7. 2019

OBEC BOŘETICE - INFORMACE O ZVEŘEJNĚNÍ – Vyvěšeno 2. 1. 2018

Poskytnutí informací dle zákona 106/1999 – Vyvěšeno 20. 7. 2017

Poskytnutí informací dle zákona 106/1999 investice obce
Poskytnutí informací dle zákona 106/1999 veřejné osvětlení
Poskytnutí informací dle zákona 106/1999 odpady
Poskytnutí informací dle zákona 106/1999 zpětný odběr obalů
Poskytnutí informací dle zákona 106/1999 šikanózní žádosti
Poskytnutí informací dle zákona 106/1999 sociální bydlení

NOVÝ ÚZEMNÍ PLÁN OBCE BOŘETICE - část B2 – Vyvěšeno 18. 7. 2014

výkresy 6 až 8

NOVÝ ÚZEMNÍ PLÁN OBCE BOŘETICE - část B1 – Vyvěšeno 18. 7. 2014

výkresy 1 až 5

NOVÝ ÚZEMNÍ PLÁN OBCE BOŘETICE - část A – Vyvěšeno 18. 7. 2014

OBSAH DOKUMENTACE

I.A OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
I.B. VÝROK - GRAFICKÁ ČÁST
I.01 Výkres základního členění území 1 : 5.000 3x
I.02 Hlavní výkres 1 : 5.000 3x
I.03 Hlavní výkres - technická infrastruktura - vodní hospodářství 1 : 5.000 3x
I.04 Hlavní výkres - technická infrastruktura - energetika a spoje 1 : 5.000 3x
I.05 Veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace 1 : 5.000 3x


II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU - GRAFICKÁ ČÁST
II.01 Koordinační výkres 1 : 5.000 3x
II.02 Výkres širších vztahů 1 : 25.000 1x
II.03 Předpokládané zábory půdního fondu 1 : 5.000 3x

III. VYHODNOCENÍ VLIVU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PRO ÚČELY POSUZOVÁNÍ VLIVŮ ÚZEMNÍCH PLÁNŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ DLE ZÁKONA Č. 100/2001 SB. V ROZSAHU PŘÍLOHY Č. 1 ZÁKONA Č. 183/2006 SB.