ČOV a aktuální projekty

V současné době jsou v obci realizovány tyto projekty.

Výstavba čističky odpadních vod

Níže uvádíme několik základních informací vč. včerejší prezentace, která obsahuje mj. i harmonogram do konce roku 2020 a plánek umístění ČOV a zakreslené stoky kanalizace.

Stavební práce započaly 5. října 2020, dokončení stavby je naplánováno na květen 2022. Celková cena cca 170 mil. Kč. Celková délka kanalizace cca 13 km.

Dle harmonogramu by se do konce roku mělo začít s pasportizací následně se zemními pracemi a budováním kmenových stok A a B, také by měla být zahájena stavba samotné budovy ČOV, a to zemními pracemi a základovými konstrukcemi.

Výstavba kanalizace přinese i omezení dopravy v obci. Po komunikacích se budou pohybovat pracovní čety a dopravní omezení bude vždy pouze na úseku mezi dvěma šachtami.

Součástí projektu je i vybudování revizní šachty u každého domu, na kterou se následně každý dům napojí. Za tímto účelem v současné době obchází občany obce zástupce zhotovitele a domlouvá se na hloubce a umístění této revizní šachty. Pokud Vás nezastihne doma, navštíví Vás jiný den, určitě Vás nevynechá. Napojení bude možné až po kolaudaci hlavního řadu.

Doporučujeme si vzhledem k napojení velmi dobře rozmyslet umístění a hloubku revizní šachty. Do splaškové kanalizace nebude možné napojit svody dešťové vody ani tzv. "přepad" ze septiku. Bude možné pouze přímé napojení splaškové vody (záchod, pračka, myčka, sprcha).

Obec zajišťuje pro své občany zpracování projektové dokumentace na soukromé části kanalizačních přípojek. Územní rozhodnutí bude řešeno hromadně s následným rozpočítám nákladů na občany. Občané takto ušetří nejen čas a starosti, ale také finanční prostředky. Pro zájemce obec zajistí také firmy, které provedou připojení soukromé přípojky, popř. si samozřejmě každý může zajistit vše sám.

Důležité informace (zejm. informace o plánovaných pracích na ulicích) budeme průběžně zveřejňovat na FB, webu obce, na informační desce a budeme i hlásit v obecním rozhlase. Občané dotčených ulic budou také informováni 14 dní dopředu písemně do schránek, aby se mohli připravit (např. zajistit přeparkování vozidel).

Kontakty, na které se občané mohou obracet v případě připomínek k ČOV:

Zástupci zhotovitele:
Za EVT – pan Šíp 703 148 473, pan Strnad 778 066 205,
za OHL – Ing. Rašovský 724 157 516.

Za technický dozor investora:
Ing. Binka 773 789 344,
Ing. Pohl 725 867 048,
Ing. Laštovička 602 514 803.

Termíny realizace - prezentace pro občany
Harmonogram prací do konce roku 2020

AKTUÁLNĚ
Oznámení o zahajení prací na nových stokách:

  • Jedná se o stoku AC 1-1 ,konkrétně o úsek AC 1-5 až AC 1-1-1.Dotčeným nemovitostem bude do schránek vhozeno oznámení o zahájení prací od dne 1. 3. 2021. Jedná se o 50 metrový úsek, který se dotkne jen 2 nemovitostí. Jsou to čísla popisná 91 a 432.
  • Od 11. 1. 2021 budou zahájeny výkopové práce na dalším úseku výstavby. Jedná se o stoku BA, stoka B (úseky ŠB27-ŠB35, ŠB45-ŠB50) a bude pokračovat stoka B v poli kolem „járku“. Do těchto ulic bude vhozen také informační leták.

 

Videoreportáž o výstavbě ČOV
Videozáznam ze schůze s občany

Protipovodňová opatření obce Bořetice

Realizace: 1. 10. 2019-31. 12. 2020
Číslo projektu je: 115D312040476

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Odkaz na Digitální povodňový plán.