Hantály - změny v přijímání některých odpadů

Datum: 5. 8. 2020

Informace o změnách v podmínkách přijímání některých odpadů na skládku a recyklační linku: S platností od 1.8.2020 jsou přijímány odpady následovně:
Zemina a kamení neobsahující nebezpečné látky jsou přijímány výhradně po předchozí dohodě s vedoucím skládky!
Beton, cihly, tašky a keramické výrobky, a směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neobsahující nebezpečné látky ze sběrných dvorů měst a obcí přijímáme pouze v řádu jednotek fůr za měsíc.

Při plánování demolice nebo rekonstrukce objektů s předpokladem vzniku většího množství materiálu se o možnosti přijetí vzniklých odpadů předem informujte u vedoucího skládky nebo recyklační linky.
tel.: 724 833 962 - vedoucí skládky - Petr Kalužík
tel.: 602 746 252 – vedoucí recyklační linky (drtička) – Jan Kunický

Jelikož  dochází k navážení stavební sutě znečištěné sádrokartonem, demoličním odpadem, vinohradnickými sloupky, zeminou, kamením, může nastat situace, že tato suť bude překlasifikována na odpad stavební a demoliční. O této skutečnosti a výši ceny za přijatý odpad bude původce odpadu informován. V případě neakceptace bude odpad naložen na vozidlo a navrácen zpět.

Stejné podmínky platí pro města, obce, fyzické i právnické osoby.

Publikováno: 5. 8. 2020

RSS