Volby prezidenta republiky

Datum: 4. 1. 2018

Starosta obce Bořetice podle § 34 odst. 1 zákona č. 275/2012 Sb. o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů oznamuje: Volba prezidenta republika se uskuteční v pátek 12. ledna 2018 od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu 13. ledna 2018 od 8:00 do 14:00 hodin. Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost: Tělocvična Základní školy v Bořeticích čp. 80.  

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky, cestovním průkazem České republiky). Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti. Pokud volič nebude volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu je zapsán, může požádat obecní úřad o vydání voličského průkazu. Žádost lze podat v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky nejpozději do 5. ledna 2018 nebo osobně nejpozději do 10. ledna 2018. Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o umožnění hlasování do přenosné volební schránky na (tel.: 519 430 103, 776 008  927).

V případě, že žádný z kandidátů nezíská nadpoloviční většinu z celkového počtu platných hlasů oprávněných voličů, kteří se voleb zúčastnili a odevzdali platný hlas, bude se konat druhé kolo volby prezidenta republiky ve dnech 26. a 27. ledna 2018. Volič obdrží hlasovací lístky ve volební místnosti.

Publikováno: 4. 1. 2018