Stavební místa a budování infrastruktury v obci - reakce č. 2

Datum: 14. 6. 2018

Stavební místa a budování infrastruktury v obci

Vážení občané,

Se znalostí problematiky si dovolím doplnit a upřesnit reakci pana starosty na leták, který rozšířila po obci firma, která připravuje inženýrské sítě pro výstavbu rodinných domků na „Panském“.

V době mého působení ve funkci starosty (2006–2014) jsme se snažili vytipovat dostupné lokality pro výstavbu rodinných domků, protože jsme na obci měli 12 žádostí zájemců o stavební místo v obci. Jednou z lokalit byla část obce „Pod bytovkami“, kde se obci podařilo vykoupit pozemky a vybudovat inženýrské sítě pro 6 rodinných domů. Mimochodem těch 12 evidovaných zájemců nemělo o výstavbu v této lokalitě zájem, proto nám zajištění zájemců o obsazení těchto stavebních míst trvalo víc než rok.

Další lokalitu pro výstavbu rodinných domků jsme získali od státu – Pozemkového fondu, a to zcela zdarma a s předkupním právem pro stát, pokud pozemky nebudou použity pro výstavbu RD a infrastrukturu pro ně. Nechali jsme zpracovat studii výstavby pro první etapu – 24–30 domků. Náklady na inženýrské sítě v této lokalitě byly odhadnuty na cca 25 milionů Kč. Ve stejné době zastupitelstvo rozhodlo o výstavbě kanalizace a čistírny, kde předpokládané náklady byly 65 milionů Kč, bez Kraví hory s tím, že stavět se začne, pokud získáme dotaci, zbytek budeme financovat úvěrem. Z rozpočtu obce nebylo možné tak dvě velké akce financovat (odborník na úvěry přizvaný na zastupitelstvo nám vysvětlil úskalí a nereálnost úvěrů na obě akce – kdy k poskytnutí úvěru muselo být 80 % smluv s budoucími stavebníky uzavřeno). Úvěr na ČOV by obec získala až po splacení prvního úvěru.

Proto zastupitelstvo rozhodlo většinou hlasů, že budeme hledat firmu, která přípravu stavebních míst na „Panském“ zainvestuje. Oslovovali jsme developerské firmy, zveřejňovali nabídky a po celém jednom roce se nám přihlásila jediná firma EVT Svitavy, se kterou jsme začali jednat a později s ní také uzavřeli smlouvu. Seznámit se se smlouvou, kterou tehdejší zastupitelstvo schválilo, se můžete na obci, případně si ji opatřit ze sbírky listin z katastru.

V této smlouvě bylo schváleno, že po ukončení výstavby převede investorská firma obci bezplatně všechny inženýrské sítě, tedy kanalizaci, chodníky, osvětlení, vozovky atd. a za stejnou cenu, za jakou je koupila, převede obci zpět všechny pozemky, které tvoří komunikace a veřejné prostranství v této lokalitě. Takže obec zaplatí jenom pozemky, nikoliv vybudovanou infrastrukturu. Zjednodušeně řečeno, obec získá zpět všechny pozemky, které nebudou rozprodány zájemcům o výstavbu s vybudovanými sítěmi a nebude ji to stát ani korunu – co při prodeji pozemků obec získala, to v této části zase firmě zaplatí. Protože jsme pozemky od státu získali zdarma, potud je to pro obec pořád výhodné. Podmínky smlouvy jsme se snažili vyjednat a schválit takové, aby to pro obec výhodné bylo. Ale měli jsme samozřejmě partnera – velkou investorskou firmu, která se snažila, aby smlouva byla výhodná i pro ni. Smlouva je tedy vyjednaným a schváleným kompromisem dvou partnerů.

Současné zastupitelstvo mělo od svého zvolení možnost uzavřenou smlouvu přehodnotit a případně jednat o změně, případně odstoupení od ní. Reálně budovat začala investorská firma na „Panském“ až 12. května 2017, otázkou je, jak dlouho trvá vyřízení potřebných formalit na tak velkou akci.

Zastupitelstvo má velmi malý, ne-li žádný vliv na to, za jakou cenu bude investor stavební pozemky nabízet případným zájemcům, jasné je jedno – aby učinil zadost liteře zákona, nemůže pozemky prodávat za jiným účelem než pro výstavbu rodinných domků. A cena je výsledkem nabídky a poptávky.

Od začátku letošního roku jsme se několikrát sešli na zastupitelstvu, a to včetně zástupců investorské firmy s tím, že firma vyřídila a začala budovat kanalizaci v lokalitě jako jednotnou, tak jak měla doklady a vyjádření obce, avšak nové vedení navrhlo a nechalo zastupitelstvem schválit jako jedinou možnou oddílnou kanalizaci, kdy bude nutné rozkopat celou obec a dobudovat jednu část kanalizace a odhadované náklady tak i bez areálu Kraví hora překročí 160 milionů Kč. Zpracování projektu oddělené kanalizace schválilo zastupitelstvo na prosincovém zasedání v roce 2016. Investor byl o této změně odkanalizování informován 28. 7. 2017, to je 8 měsíců po schválení ZO. Okamžitě po schválení ZO mělo následovat jednání s investorem „Panského“ a jistě by se daly dnešní problémy s budováním kanalizace v této lokalitě minimalizovat, nebo jim zcela předejít. Dost těžko si dokážu představit, že investorskou firmu dotlačíme do splnění stávajícího stavebního povolení, že na „Panském“ vybuduje jednotnou kanalizaci podle původního projektu a po výstavbě oddílné kanalizace a ČOV v obci se vybudované komunikace v lokalitě „Panské“ už na náklady obce rozkopou a bude se budovat druhý díl kanalizace. Investorovi samozřejmě není a nemůže být vyřešení tohoto problému lhostejné. Vždyť na vybudované infrastruktuře v lokalitě je závislá obsazenost stavebních míst i prodejní cena pozemků. A obec by neměla jednat způsobem, ať to stojí, co to stojí, hlavně když máme pravdu.  

Jsem přesvědčen, že tento velký problém nevyřešíme za hodinu či dvě na jednání zastupitelstva, i kdyby jej starosta svolával každý měsíc dvakrát, ale vedení obce by si mělo přizvat k řešení odborníky, samozřejmě včetně právníka a posadit se s investorem k jednacímu stolu a vybrat řešení schůdné pro obě strany a toto řešení předložit zastupitelstvu k diskusi a schválení.

Měli bychom se snažit problémy řešit, ne je tlačit před sebou, a to i v případě, že mandát současného zastupitelstva skončí v září letošního roku.

 

Václav Surman, zastupitel a bývalý starosta

Bořetice, červen 2018

 

Publikováno: 14. 6. 2018