Novinky

Sběr starého papíru

Termín: 20. 6. 2018

Táborníci z Kdousova oznamují, že v úterý 26. června 2018 bude sběr starého papíru. Svoz bude probíhat tradičním způsobem od 18 hodin. Kdo chce přispět, nechť nechá sběr řádně svázaný na viditelném místě před svým domem. Za organizátory děkuje Lenka Bukovská.

Girasole - PORADENSTVÍ PRO DOMÁCÍ PEČUJÍCÍ zdarma

Termín: 19. 6. 2018

V letáku naleznete informace o PORADENSTVÍ PRO DOMÁCÍ PEČUJÍCÍ. Jedná se o službu pro rodiny, které mají v domácí péči seniora, těžce nemocného, nebo člověka se zdravotním znevýhodněním.

Poradenství z oblasti péče (manipulace, ošetřování, přesuny, atd.), sociálních dávek, kompenzačních pomůcek, ale také psychologickou pomoc, či vzdělávání od nás mohou pečující získat zcela zdarma.

Uzavřený obecní úřad ve čtvrtek

Termín: 19. 6. 2018

Obecní úřad Bořetice oznamuje, že ve čtvrtek 21. června 2018 bude mít z technických důvodů zavřeno po celý den.

Dětská poradna ve čtvrtek

Termín: 19. 6. 2018

MUDr. Diblík oznamuje, že ve čtvrtek 21. června 2018 bude ve 12:30 hodin dětská poradna.

Pozvánka na sobotní zájezd: Tišnov, Pernštejn, Brněnská přehrada

Termín: 17. 6. 2018

Jednodenní poznávací zájezd (23. 6.), kdy navštívíme středověký hrad Pernštejn, klášter Porta coeli v Předklášteří a na závěr Brněnskou přehradu. Odjezd v 6.30 hod z Bořetic a 6.40 hod z Velkých Pavlovic od školy a v 6.45 hod od autobusového nádraží. Cena zájezdu 250 Kč, vstupné si hradí každý sám. Přihlášky přijímá Lenka Bukovská, tel. 731 286 026.

Stavební místa a budování infrastruktury v obci - reakce č. 2

Termín: 14. 6. 2018

Stavební místa a budování infrastruktury v obci

Vážení občané,

Se znalostí problematiky si dovolím doplnit a upřesnit reakci pana starosty na leták, který rozšířila po obci firma, která připravuje inženýrské sítě pro výstavbu rodinných domků na „Panském“.

V době mého působení ve funkci starosty (2006–2014) jsme se snažili vytipovat dostupné lokality pro výstavbu rodinných domků, protože jsme na obci měli 12 žádostí zájemců o stavební místo v obci. Jednou z lokalit byla část obce „Pod bytovkami“, kde se obci podařilo vykoupit pozemky a vybudovat inženýrské sítě pro 6 rodinných domů. Mimochodem těch 12 evidovaných zájemců nemělo o výstavbu v této lokalitě zájem, proto nám zajištění zájemců o obsazení těchto stavebních míst trvalo víc než rok.

Další lokalitu pro výstavbu rodinných domků jsme získali od státu – Pozemkového fondu, a to zcela zdarma a s předkupním právem pro stát, pokud pozemky nebudou použity pro výstavbu RD a infrastrukturu pro ně. Nechali jsme zpracovat studii výstavby pro první etapu – 24–30 domků. Náklady na inženýrské sítě v této lokalitě byly odhadnuty na cca 25 milionů Kč. Ve stejné době zastupitelstvo rozhodlo o výstavbě kanalizace a čistírny, kde předpokládané náklady byly 65 milionů Kč, bez Kraví hory s tím, že stavět se začne, pokud získáme dotaci, zbytek budeme financovat úvěrem. Z rozpočtu obce nebylo možné tak dvě velké akce financovat (odborník na úvěry přizvaný na zastupitelstvo nám vysvětlil úskalí a nereálnost úvěrů na obě akce – kdy k poskytnutí úvěru muselo být 80 % smluv s budoucími stavebníky uzavřeno). Úvěr na ČOV by obec získala až po splacení prvního úvěru.

Proto zastupitelstvo rozhodlo většinou hlasů, že budeme hledat firmu, která přípravu stavebních míst na „Panském“ zainvestuje. Oslovovali jsme developerské firmy, zveřejňovali nabídky a po celém jednom roce se nám přihlásila jediná firma EVT Svitavy, se kterou jsme začali jednat a později s ní také uzavřeli smlouvu. Seznámit se se smlouvou, kterou tehdejší zastupitelstvo schválilo, se můžete na obci, případně si ji opatřit ze sbírky listin z katastru.

V této smlouvě bylo schváleno, že po ukončení výstavby převede investorská firma obci bezplatně všechny inženýrské sítě, tedy kanalizaci, chodníky, osvětlení, vozovky atd. a za stejnou cenu, za jakou je koupila, převede obci zpět všechny pozemky, které tvoří komunikace a veřejné prostranství v této lokalitě. Takže obec zaplatí jenom pozemky, nikoliv vybudovanou infrastrukturu. Zjednodušeně řečeno, obec získá zpět všechny pozemky, které nebudou rozprodány zájemcům o výstavbu s vybudovanými sítěmi a nebude ji to stát ani korunu – co při prodeji pozemků obec získala, to v této části zase firmě zaplatí. Protože jsme pozemky od státu získali zdarma, potud je to pro obec pořád výhodné. Podmínky smlouvy jsme se snažili vyjednat a schválit takové, aby to pro obec výhodné bylo. Ale měli jsme samozřejmě partnera – velkou investorskou firmu, která se snažila, aby smlouva byla výhodná i pro ni. Smlouva je tedy vyjednaným a schváleným kompromisem dvou partnerů.

Současné zastupitelstvo mělo od svého zvolení možnost uzavřenou smlouvu přehodnotit a případně jednat o změně, případně odstoupení od ní. Reálně budovat začala investorská firma na „Panském“ až 12. května 2017, otázkou je, jak dlouho trvá vyřízení potřebných formalit na tak velkou akci.

Zastupitelstvo má velmi malý, ne-li žádný vliv na to, za jakou cenu bude investor stavební pozemky nabízet případným zájemcům, jasné je jedno – aby učinil zadost liteře zákona, nemůže pozemky prodávat za jiným účelem než pro výstavbu rodinných domků. A cena je výsledkem nabídky a poptávky.

Od začátku letošního roku jsme se několikrát sešli na zastupitelstvu, a to včetně zástupců investorské firmy s tím, že firma vyřídila a začala budovat kanalizaci v lokalitě jako jednotnou, tak jak měla doklady a vyjádření obce, avšak nové vedení navrhlo a nechalo zastupitelstvem schválit jako jedinou možnou oddílnou kanalizaci, kdy bude nutné rozkopat celou obec a dobudovat jednu část kanalizace a odhadované náklady tak i bez areálu Kraví hora překročí 160 milionů Kč. Zpracování projektu oddělené kanalizace schválilo zastupitelstvo na prosincovém zasedání v roce 2016. Investor byl o této změně odkanalizování informován 28. 7. 2017, to je 8 měsíců po schválení ZO. Okamžitě po schválení ZO mělo následovat jednání s investorem „Panského“ a jistě by se daly dnešní problémy s budováním kanalizace v této lokalitě minimalizovat, nebo jim zcela předejít. Dost těžko si dokážu představit, že investorskou firmu dotlačíme do splnění stávajícího stavebního povolení, že na „Panském“ vybuduje jednotnou kanalizaci podle původního projektu a po výstavbě oddílné kanalizace a ČOV v obci se vybudované komunikace v lokalitě „Panské“ už na náklady obce rozkopou a bude se budovat druhý díl kanalizace. Investorovi samozřejmě není a nemůže být vyřešení tohoto problému lhostejné. Vždyť na vybudované infrastruktuře v lokalitě je závislá obsazenost stavebních míst i prodejní cena pozemků. A obec by neměla jednat způsobem, ať to stojí, co to stojí, hlavně když máme pravdu.  

Jsem přesvědčen, že tento velký problém nevyřešíme za hodinu či dvě na jednání zastupitelstva, i kdyby jej starosta svolával každý měsíc dvakrát, ale vedení obce by si mělo přizvat k řešení odborníky, samozřejmě včetně právníka a posadit se s investorem k jednacímu stolu a vybrat řešení schůdné pro obě strany a toto řešení předložit zastupitelstvu k diskusi a schválení.

Měli bychom se snažit problémy řešit, ne je tlačit před sebou, a to i v případě, že mandát současného zastupitelstva skončí v září letošního roku.

 

Václav Surman, zastupitel a bývalý starosta

Bořetice, červen 2018

 

Vyjádření k dopisu od investora stavby lokalita Panské Bořetice

Termín: 7. 6. 2018

Reakce na dopis, který roznášela firma GROND LINE s.r.o. Svitavy (investor a stavebník na Lokalitě Panské – Bořetice) minulý týden do schránek některým naším občanům.

Žádost o články do letních BL

Termín: 21. 5. 2018

Vážení přispěvatelé, své články a fotografie do hodového vydání Bořetických listů prosím zasílejte do 30. června na webboretice@seznam.cz. Jménem redakční rady děkujeme.

Pozvánka na zájezdy - koupání a ZOO

Termín: 21. 5. 2018

Svaz zdravotně postižených pořádá zájezd na koupání do Čalova dne 16. 6. 2018  a 30. 6. 2018 děti s rodiči do ZOO Lešná. Zájemci se mohou hlásit u paní Vlasty Michnové, Bořetice č.p. 465.

Staňte se kamarádem naší farnosti - Diecézní fond PULS

Termín: 14. 5. 2018

Milí donátoři současní i budoucí,
nevím, proč autoři zvolili drsný název donátor, když by byl mnohem výstižnější název kamarád farnosti. Nebo kamarád církve, ale kdybychom utvořili složeninu po vzoru kapr (kamarád Proglasu) nebo kanoe (kamarád NOE), vznikl by nám název kacír, což by v množném čísle znělo kacíři. Tak to by asi neprošlo :-)
Chtěla bych Vás nadchnout pro nové dílo naší diecéze, přesněji otce Pavla Kafky a jeho spolupracovníků, například naší Verunky Novákové. Včera jsme byli v Hustopečích na setkání kontaktních osob. Za každou farnost hustopečského děkanátu tam byla jedna osoba. No a jak se čím dál víc dozvídám o dění kolem fondu, je mi čím dál sympatičtější, že svou registrací se člověk vlastně k ničemu konkrétnímu nezavazuje, jenom tím říká něco takového, jako: "Se mnou můžete počítat, já jsem platný člen farnosti, na mši přijdu každou neděli. Když to bude možné, přijdu i při jiných příležitostech. Osud kostela, farnosti, faráře a farníků mi není lhostejný, protože jsem tu rád."
Samozřejmě, že se počítá i s nějakým příspěvkem do fondu, ale ten je možný pojat i minimalisticky, třeba 50 korun za rok. Poslané peníze se započítávají jako platba desátku farnosti, takže tím se desátek farnosti zmenšuje. Případný přeplatek se převádí do dalšího roku.
Navíc se počítá s čím dál větší účastí farnosti na spravování tohoto fondu, cílem je, aby se jeho prostřednictvím vyhlašovaly sbírky farnosti na opravy včetně propagace. Prostě se bude vyvíjet podle vývoje v naší diecézi. Zatím jsme jedinou diecézí, která jde touto neprošlapanou cestou. Dalo by se říct, že se má fond utvářet zdola. Záleží teď jenom na nás.
Fond je určen na podporu kněží a pastorace, proto loňský výtěžek byl použit na práci kněží (farnosti), technických administrátorů, účetních (děkanství) a setkání ministrantů (diecéze).
Nebyli bychom ovšem v církvi, aby nebylo postaráno i o potřeby duchovní a duševní. Každé první úterý v měsíci v 8.30 za nás otec Pavel Kafka slouží mši svatou v kostele sv. Maří Magdalény. Prostřednictvím jeho adresy puls@dieceze.cz mu můžete napsat svůj úmysl a tento úmysl bude při mši také přednesen. V září bude sloužena mše za donátory v katedrále.
Koncem roku byl v katedrále uspořádán koncert Spirituál kvintetu. Pro letošní koncert bude muset být určitě vybráno jiné místo, protože počet donátorů rychle roste. Pro srovnání: v Bořeticích je k dnešnímu dni přihlášeno 5 lidí a třeba v Podivíně přes 50. Myslím, že je dostihneme a snad i předstihneme :-)
Registrační kartička umožňuje už dnes volný vstup do muzea na Petrově, taky na věž Petrova, na Jakuba, do kapucínské hrobky. Výčet se bude průběžně rozšiřovat.
Víc už Vás nebudu unavovat, protože všechno ostatní se dozvíte na adrese http://fond.biskupstvi.cz/ nebo se zeptáte své kontaktní osoby.
Marie Michalová

KONTAKT NA SPRÁVCE WEBU

Termín: 14. 1. 2017

E-mail: webboretice@seznam.cz, posílejte své tipy, fotografie, informace. Předem děkujeme!

Archiv: 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008